UGRÁS AZ OLDALRA

Üzletszabályzat

KEVKirályréti Erdei Vasút Személyszállítási Üzletszabályzat

Bevezetés

I. Általános rész

I.1. Jogi háttér

A Királyréti Erdei Vasút működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok és a meghatározó jellegű jogi háttér:
- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény;
- az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
- az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
- a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek ide vonatkozó rendelkezései;
- - a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9., 11., 12., 19. és 26. cikke, továbbá 20. cikk (1) bekezdése;
- a térségi, az elővárosi és a helyi engedély alapján végzett személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) Korm. Rendelet;
- Ipoly Erdő Zrt Vezérigazgatójának a Királyréti Erdei Vasút hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendeletei.

I.2. Az Üzletszabályzat hatálya és módosítása

Jelen Üzletszabályzat egységes szerkezetbe foglalja azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Királyréti Erdei Vasút és alvállalkozóira, mint szolgáltatóra, másrészt pedig a Királyréti Erdei Vasutat, mint közösségi közlekedési hálózatot igénybe vevőkre vonatkoznak.

Az Üzletszabályzat módosítása 2010. március 1. napján lép hatályba. Az Üzletszabályzatot a Királyréti Erdei Vasút teljes terjedelmében közzéteszi honlapján. A Királyréti Erdei Vasút honlapja a http://www.kisvasut-kiralyret.fw.hu/ címszó alatt bárki részére hozzáférhető. Az Üzletszabályzat megtekinthető jegyvizsgálóknál, valamint Kismaros állomáson a jegypénztárban, illetve Paphegy állomáson lévő irodában.
Az Üzletszabályzatot a Királyréti Erdei Vasút minden évben felülvizsgálja és kiegészíti a szakmára vonatkozó jogszabályi változásoknak, valamint az üzleti elvárásoknak megfelelő módosításokkal. A módosítást a Királyréti Erdei Vasút azonnal közzéteszi honlapján.

I.3. A közforgalmú menetrend

A vasútvonal adatai a közforgalmú menetrend 317-es mezőjében található. A közforgalmú menetrend tartalmazza a közforgalmú személyszállítás legfontosabb tájékoztató adatait, így különösen:
- a járatok induló és végállomását, továbbá azokat az állomásokat ahol a járat megáll;
- az érkezési és indulási időpontokat, a nem mindennap közlekedő járatoknál a közlekedési napokat, továbbá a különböző korlátozásokat;
- az átszállási lehetőségeket;
- a legfontosabb kiegészítő szolgáltatásokat, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat,
- valamint a menetrendi időszak kezdetének és végének időpontját.
A vasúti társaság a menetrendet a honlapján közzéteszi, illetőleg annak az adott állomást érintő adatokat tartalmazó kivonatát az állomásokon látható helyen kifüggeszti, és a menetrendről az utasokat az üzletszabályzatban meghirdetett módokon is tájékoztatja.
A menetrend ideiglenes vagy végleges megváltoztatásáról az utazóközönséget üzletszabályzatban meghirdetett módokon legalább 14 nappal a változás végrehajtását megelőzően tájékoztatni kell.
Ha a változásra előre nem látható ok miatt kerül sor, a tájékoztatási időközre vonatkozó rendelkezést
nem kell alkalmazni.

A közszolgáltatási menetrend jóváhagyására jogosult az üzemeltetési és a szerződéskötési kötelezettséget közérdekből, továbbá a vasúti társaság kezdeményezésére kényszerítő üzemi okból korlátozhatja vagy felfüggesztheti.

I.4. A szerződő felek és kötelességeik, felelősségvállalás

I.4.1. Szolgáltató

Neve: Ipoly Erdő Zrt
Címe: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy u. 10.
Elektronikus levélcíme: kisvasutas@t-online.hu; erdeivasut@freemail.hu
Telefonszáma: +3630 512-21-42 valamint a +3620 46-87-145
Honlapja: http://www.kisvasut-kiralyret.fw.hu/
Közvetlen felügyelet:
Királyréti Erdészet
Címe: 2624 Szokolya, Királyrét
Telefonszáma: 06-27/375062, +3620 4687050
Elektronikus levélcíme: kiralyret@ipolyerdo.hu Erdészetvezető: Ruff János , mobil: +3620 4687058
A Királyréti Erdei Vasút a feladatainak ellátása érdekében a Ptk. alapján alvállalkozót (alvállalkozókat) is igénybe vesz. Az alvállalkozók teljesítményéért és a szolgáltatás teljességéért ez esetben is a Királyréti Erdei Vasút vállal felelősséget.

I.4.2. Utazó, Utas, Ügyfél

Utazó, aki a Királyréti Erdei Vasút személyszállítási szolgáltatásait igénybe veszi. Így Utazó mindenki, aki a Királyréti Erdei Vasút járművein érvényes utazásra jogosító okmánnyal (menetkegy, utazási igazolvány, stb.) vagy anélkül utazik.
Utas az az Utazó, aki
- az egyedi személyszállítási szolgáltatás igénybe vétele (meghatározott viszonylaton történő konkrét utazás) érdekében a Királyréti Erdei Vasúttal egyedi személyszállítási szerződést köt;
- a Királyréti Erdei Vasúttal keretszerződést kötött, és egyedi személyszállítási szerződés kötése (utazás) céljából járműre várakozik a Királyréti Erdei Vasút kezelésében lévő területen.
Az Utas köteles az utazásra vonatkozó egyéb szabályokat tudomásul venni és betartani. Az Utas jogosult a Királyréti Erdei Vasút által nyújtott, jelen Üzletszabályzatban meghatározott valamennyi szolgáltatás igénybe vételére.
Ügyfél, aki a Királyréti Erdei Vasút szolgáltatásait érintő jogát vagy jogos érdekét érvényesíti a Társasággal szemben.

I.4.3. A felek jogai és kötelezettségei

A Királyréti Erdei Vasút az EK rendelet 6. cikk (1) bekezdésében foglaltakon túl köteles az utast az üzletszabályzatban foglalt feltételek szerint, biztonságosan a célállomásra szállítani.

Az utas jogosult a vonaton utazni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

Az utas a menetrendben foglalt és az üzletszabályzat előírásainak megfelelő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

Ha a Királyréti Erdei Vasút az utazást egyes járatokon felár megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, aki az adott járatra érvényesített pótjeggyel rendelkezik.

Az utas elháríthatatlan forgalmi zavart kivéve- csak az állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel, illetőleg le a járműről.

Az utas a személyszállítás (fel- és leszállás, várakozás, utazás) során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

A Királyréti Erdei Vasút állomáson és megállóhelyeken való tartózkodásra, a járművön való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokat az üzletszabályzatba foglalja, amelynek kivonatát utazási feltételként a járműben vagy az állomásokon jól látható helyen kifüggeszti.

II. A szolgáltatási szerződés

II.1. A szerződés létrejötte és megszűnése

II.1.1. Keretszerződés létrejötte és megszűnése utazáshoz való jog

A vasúti társaság a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevételét valamennyi utazni kívánó személy számára hátrányos megkülönböztetés nélkül lehetővé teszi, hogy ki jelen Üzletszabályzatban meghatározott menet, szakasz vagy menettérti jegyet, vagy egyéb, őt utazásra jogosító okmány birtokában van, továbbá meghatározott esetekben kizárólag utazásra jogosító okmány részére történő kiállításával, keretszerződést köt a Királyréti Erdei Vasút szolgáltatásának igénybe vételére. Keretszerződés csak akkor köthető, ha az utas a menetrendben meghirdetett járattal elszállítható. A jármű befogadóképességét meghaladó igény esetén különvonatot kell rendelni. A keretszerződés a menet, szakasz vagy menettérti jegy megvásárlásával, bizonyos esetekben azok hatályának megállapításával (érvényességi dátum, vonatszám rávezetésével), a megállapított időpontban jön létre, és a jegyen feltüntetett viszonylatban illetve időpontig érvényes. Aki a Királyréti Erdei Vasúttal keretszerződést kötött, jogosult egyedi személyszállítási szerződés megkötésére.
Aki díjmentes utazásra való jogosultságot igazoló okmányokkal rendelkezik, egy tekintet alá esik azzal, aki a Királyréti Erdei Vasúttal keretszerződést kötött.
Aki nem kötött keretszerződést, az nem jogosult járműre felszállni.

II.1.2. Egyedi személyszállítási szerződés létrejötte és megszűnése

II.1.2.1. Az egyedi személyszállítási szerződés létrejötte

Aki rendelkezik a Királyréti Erdei Vasúttal kötött keretszerződéssel (rendelkezik megfelelő, érvényes menet, szakasz vagy menettérti jeggyel stb.), az alábbiak szerint jogosult egyedi személyszállítási szerződés megkötésére.
Menet, szakasz vagy menettérti jeggyel (valamint utazási igazolvánnyal) rendelkezik, az egyedi személyszállítási szerződés az utazás megkezdésével, azaz a járműre történő felszállással, illetve kerítéssel lezárt terület esetén a kerítésen belüli területre történő belépéssel, ráutaló magatartással jön létre.

II.1.2.2. Az egyedi személyszállítási szerződés megszűnése

Az egyedi személyszállítási szerződés megszűnik:
- menet, szakasz vagy menettérti jegy esetében a jegyen feltüntetett viszonylat, dátum elteltével;
- az utazás befejezésével, a jármű, illetve kerítéssel ellátott állomásokon az állomás területének (kerítés vonalának) elhagyásával.

II.1.3. Jogosulatlan használat

Az az Utazó, aki keretszerződés, illetve egyedi személyszállítási szerződés megkötése nélkül (érvényes jegy, illetve egyéb, utazásra jogosító okmány nélkül) kívánja igénybe venni, illetve veszi igénybe a Királyréti Erdei Vasút személyszállítási szolgáltatását, a jogalap nélküli gazdagodás (Ptk. 361-364. §) szabályai szerint köteles helytállni. Tőle a szolgáltatás igénybe vételét meg kell tagadni, illetve amennyiben már igénybe veszi azt, felszólításra azonnal köteles a személyszállítási szolgáltatás igénybe vételét megszüntetni (elhagyni a járművet, illetve a Királyréti Erdei Vasút területét). Az ilyen Utazóval szemben a Királyréti Erdei Vasút a jogosulatlanul megszerzett vagyoni előny visszatérítése, valamint kártérítés megfizetése iránt fellép.
Az ilyen Utazó nem jogosult semmilyen, a Királyréti Erdei Vasút által biztosított egyéb szolgáltatás (biztosítás) igénybe vételére sem.

II.2. Utazási feltételek

II.2.1. Az utazás megkezdése

Kismaros, Királyrét állomásokon a pénztárban előreváltott menetjegy megváltásával a többi állomáson és megállóhelyen az utazásra vonatkozó szerződés az utazás megkezdésével, a járműre történő felszállással, illetve állomások területén az utazásra kijelölt és kerítéssel körbevett területre történő belépéssel, külön szerződés megkötése nélkül, ráutaló magatartással jön létre. E szerződés keretében az Ügyfél / Utas jogot szerez arra, hogy utazhasson, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a Királyréti Erdei Vasutat jogosan megillető jegyárat kiegyenlíti.
Az utas a szolgáltatás igénybevétele (fel- és leszállás, várakozás, utazás) során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utas kiszolgáló létesítmények és berendezések épségét, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.
Mindazoknak, akik a Királyréti Erdei Vasút közösségi közlekedési szolgáltatásainak bármelyikét igénybe kívánják venni, rendelkezniük kell az adott járatra felhasználható jeggyel, utazási igazolvánnyal, illetve a díjmentességet igazoló okmánnyal. Menetjegy Kismaroson és Királyréten a felszállás előtt munkatársainktól váltható. A többi állomáson és megállóhelyen a felszállás után az első jegyvizsgáláskor váltható, megnevezve a felszállás helyét. Az előreváltott jegyet a vonaton munkatársainknak ellenőrzés céljából át kell adni. Az a kedves Utasunk, aki ebben az esetben ellenőrzéskor nem tud érvényes jegyet felmutatni, pótdíjat köteles fizetni. A kerekesszékkel utazók a vonaton is pótdíj megfizetése nélkül válthatnak menetjegyet.

II. 2.2. Magatartási szabályok

Nem szabad felszállni a járművekre olyan tárgyakkal, amelyek az utasok testi épségében, ruhájában, poggyászában vagy a kocsiban kárt okozhatnak, azokat beszennyezhetik, az utasokat zavarhatják, illetve, amelyek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja.
Nem szabad:
- A mozgó kocsiba fel- és leszállni, menetközben egyik kocsiról a másikba átszállni, a járművek ablakán kihajolni, vagy tárgyakat ki-, illetve beadni, ki-, vagy bedobni,
- Menet közben a biztonsági láncokat kiakasztani, az utastér ajtókat kinyitni,nyitott peronokon, fékállásokon tartózkodni,
  olyan tevékenységet folytatni, amely a közlekedést vagy az utasokat zavarja (fagylaltozni, kéregetni, étkezni, italozni,         rádiót vagy egyéb készüléket mások által hallhatóan üzemeltetni, kerékpározni, görkorcsolyázni, gördeszkázni),a kocsikban és a vonal teljes hosszán engedély nélkül bármit árusítani, illetve hirdetményt elhelyezni.

 

Nem szabad továbbá a járműveken és az állomások, megállóhelyek területén:
-dohányozni, tűzveszélyes folyadékot (benzin, gázolaj stb.), robbanóanyagot, 5 kg töltősúlynál nagyobb gázpalackot szállítani.
A felsorolt tilalmak bármelyikét megszegő utas az utazásból kizárható.
Hátizsákkal közlekedő Utasoknak a többi utasra való tekintettel a járműveken a hátizsákot kézben kell szállítaniuk.
Az Utazóknak ügyelniük kell a tisztaságra.

A vonatról le kell szállítani azt a személyt:
- aki ittassága miatt a többi utasnak a terhére lehet,
- ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
- aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
- magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek az épségét veszélyezteti,
- a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, és menetjegy valamint a pótdíj megfizetését megtagadja,
- menetjegyét, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát ? felhívás ellenére ?nem mutatja fel,
- aki poggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe,
- aki tűz - vagy robbanásveszélyes anyagot szállít,
- aki kutyát szájkosár nélkül szállít.
Nem vehet részt az utazásban fertőző beteg, kísérő nélküli 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy. Az útközben megbetegedett személyt a vasúttársaság legalább a legközelebbi megfelelő vasútállomásig - ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet - köteles továbbszállítani.
A vonatról a neki felróható rendellenes magatartása miatt leszállított utas nem követelheti vissza a kifizetett menetdíjat vagy egyéb díjat, és feladott útipoggyásza kiszolgáltatását is csak az eredeti célállomáson kérheti.
A vasúti társaságot abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó menetdíj és estlegesen a pótdíj összege, ha az utast az utazásból kizárta. Amennyiben a felszállási állomás kétséget kizáróan nem bizonyítható, az utas szempontjából felszállási állomásnak a járat indulási állomását kell tekinteni. A felszállási állomás bizonyítása az utas feladata.

II.2.3. Tárgyak, állatok szállítása

Az utas annyi kézipoggyászt vihet díjtalanul magával, amennyit az ülőhelye alatt, illetve felett rendelkezésre álló térben balesetveszély nélkül el tud helyezni, továbbá mozgatására, fel- és lerakodására önállóan képes. Az utas köteles gondoskodni arról, hogy kézipoggyásza a többi utas közlekedését ne akadályozza, ruházatukat illetve kézipoggyászukat ne szennyezze be.
Az utas saját felelősségére gondoskodik kézipoggyászának vám- és hatósági kezeléséről.
Az ülőhellyel nem rendelkező utas kézipoggyásza sem haladhatja meg az egy ülőhelyhez tartozó poggyásztartóban és ülőhely alatt elhelyezhető terjedelmet.
A peron elzárt részére és a személykocsiba nem szabad bevinni:
a) olyan tárgyat, amely az utasok testi épségében, ruhájában, poggyászában vagy a vasúti kocsiban kárt
okozhat,
b) robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, radioaktív, maró, undort keltő vagy fertőzés előidézésére
alkalmas anyagot,
c) olyan eszközt, amelynek birtoklása a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében tilos.

Fegyvert és lőszert csak az arra jogosult személyek a fegyver, lőszer tartására, viselésére vonatkozó hatályos jogszabályok megtartásával viselhetnek, szállíthatnak.
Ha az utas a személykocsiba olyan tárgyat vitt be, amely kézipoggyászként mérete vagy súlya miatt nem fuvarozható,
Az utazásból a poggyásza miatt kizárt utas a poggyásza nélkül a fennmaradó útvonalon felhasználhatja a menetjegyét annak érvénytartamán belül.

A kerekesszéket, mankót, járókeretet az utas díjfizetés nélkül bármely, arra alkalmas személykocsiban szállíthatja.
A kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok megtartásával szállítható:
a) összecsukható kerékpár (összecsukva), kismérető gyermekkerékpár
b) sífelszerelés,
c) sporteszköz,
d) műanyaghordó.
A kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok megtartásával szállítható utasonként egy darab,
megfelelően csomagolt:
a) 2 métert meg nem haladó fenyőfa, díszcserje, facsemete,
b) 2 métert meg nem haladó hosszúságú kéziszerszám.
A kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok megtartásával az utas csomagban élő állatot is bevihet a vasúti kocsiba, ha a csomagolás (kosár, ketrec, láda) biztosítja, hogy az állat abból az utazás során nem szabadulhat ki, és a csomagolás alkalmas arra, hogy az utasokat, az utasok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja. A vasúti kocsiba Kutya csak szájkosárral és pórázon vezetve szállítható. A többi állatot olyan módon kell szállítani, hogy azok a járművet ne szennyezzék be, illetve az utastársak testi épségét ne veszélyeztessék. A kutya, és a macska után 12km-es kedvezményes vonaljegyet kell váltani, az utazás távolságától függetlenül. Egyéb kisebb állat díjmentesen szállítható.
Kutyát csak szájkosárral, pórázon és tiszta állapotban szabad szállítani. Egy utas legfeljebb két kutyát vihet magával.
A rendőrségi, a mozgáskorlátozott személyt segítő és a vakvezető kutyák szállítása díjtalan.
II.2.4. Mozgássérültek szállítása

Mozgássérültek szállításához minden esetben arra alkalmas kocsit kell igényelni az utazás tervezett időpontja előtt 7 nappal. Kocsit a vasútüzem díjmentesen biztosítja a megrendelőknek. 1 Kocsiban max. 2 kerekesszék helyezhető el.

II.2.5. Kerékpár, szánkó szállítása

Kerékpár csak a vonatszemélyzet előzetes engedélye alapján a forgalmi helyzet függvényében díjfizetés ellenében szállítható azokon a kocsi peronokon, amelyeken a kerékpár szállítására utaló jelzés kívülről jól láthatóan elhelyezésre került. A kerékpár szállítási díja azonos a 12km-es teljes árú vonaljegy árával, függetlenül az utazás távolságára. Egy kocsiba legfeljebb 4 kerékpár helyezhető el. Ennél több kerékpár szállításához különkocsi igényelhető az utazás tervezett időpontja előtt 7 nappal. A különkocsiban a kerékpár 2db teljes árú 12km-es vonaljeggyel szállítható.
Személyenként egy szánkó fuvarozható 12 km-es kedvezményes vonaljegy váltása mellett, az utazás távolságától függetlenül.


II.2.6. Élő állat szállítása

Kutya (mérettől függetlenül) zárt szállítóeszköz nélkül csak szájkosárral és pórázon vezetve tiszta állapotban szabad szállítani. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt a vasúti személyzetnek fel kell mutatnia. A többi állatot olyan módon kell szállítani, hogy azok a járművet ne szennyezzék be, illetve az utastársak testi épségét ne veszélyeztessék. A kutya, és a macska, vadászgörény szállításhoz 12 km-es kedvezményes vonaljegyet kell váltani, az utazás távolságától függetlenül. Egyéb kisebb állat díjmentesen szállítható, olyan csomagolásban, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és az utasok ruházatát, illetve a járművet nem szennyezi be, és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadulhat ki.

A rendőrségi, a mozgáskorlátozott személyt segítő és a vakvezető kutyák szállítása díjtalan. Egy utas legfeljebb két kutyát vihet magával.

II.3. Érvényes jegyek, menetkedvezmények

II.3.1. Jegyfajták

II.3.1.1. Menetjegyek

A menetjegyen az EK rendelet I. melléklet 7. cikk (2) bekezdésében felsoroltakon túl fel van tüntetve:
- az igénybe vehető személyszállítási szolgáltatás megnevezését,
- a fizetett menetdíj összegét és annak adótartalmát,
- az elszámolásnál alkalmazott kedvezmény jogcímét,
- érvényességének tartamát,
- több személy részére kiadott menetjegy (ÁFÁ-s számla) esetében az utasok számát.

A meghatározott vonatra érvényesített menetjegy csak a rajta feltüntetett vonaton érvényes. Az egyszeri utazásra kiadott menetjegy csak arra az utazási viszonylatra, és időtartamra érvényes, amelyre kiadták, illetve érvényesítették.
A menetjegyet az EK rendelet I. melléklet 9. cikk (1) bekezdésében meghatározottakon túl a vasúti társaság által az utazási jogosultság ellenőrzése céljából kijelölt területen való tartózkodás tartama alatt meg kell őriznie, és a vasúti társaság által jegyvizsgálatra és menetjegy-ellenőrzésre feljogosított személy részére a kedvezményes jegyváltásra jogosító igazolvánnyal együtt fel kell mutatnia, kérésre át kell adnia.

A névre szóló jeggyel csak a rajta feltüntetett személy(ek) utazhat(nak). A nem névre szóló menetjegy mindaddig másra átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg.

Ha az utas annak ellenére, hogy a felszállási állomáson a menetjegyváltási lehetőséget a Királyréti Erdei Vasút - az üzletszabályzatban szabályozott módon biztosítja- érvényes menetjegy nélkül utazik, továbbá ha a járaton az üzletszabályzatban meghatározott utazási szabályokat megszegi, a menetdíjon felül pótdíjat is köteles fizetni.

II.3.1.2. A Vonaljegy

A vonaljegy a Királyréti Erdei Vasút dízelvontatású vonatával történő egyszeri, egyirányú, útmegszakítás nélküli utazásra érvényes, a kiinduló állomástól 6,1- 12 km távolságok között. A kedvezményes vonaljegy megváltásához a jogosultságot minden esetben igazolni kell.
A vonaljegyet átruházni nem szabad, azt az utazás végéig meg kell őrizni és jegyvizsgálatkor (ellenőrzéskor) fel kell mutatni.

II.3.1.3. A Szakaszjegy

A szakaszjegy a Királyréti Erdei Vasút dízelvontatású vonatával történő egyszeri, egyirányú, útmegszakítás nélküli utazásra érvényes, a kiinduló állomástól legfeljebb 6 km távolságig. A kedvezményes szakaszjegy megváltásához a jogosultságot minden esetben igazolni kell. A szakaszjegyet átruházni nem szabad, azt az utazás végéig meg kell őrizni és jegyvizsgálatkor (ellenőrzéskor) fel kell mutatni.

II.3.1.4. Menettérti jegyek érvényessége

A Menettérti jegy a Királyréti Erdei Vasút dízelvontatású vonatával történő egyszeri, útmegszakítás nélküli menettérti utazásra érvényes távolságtól függetlenül. Az utazást a váltás napján kell befejezni. A kedvezményes menetjegy megváltásához a jogosultságot minden esetben igazolni kell.
A visszautazás közbenső állomáson, vagy megállóhelyen is megkezdhető. A menettérti jegyet átruházni nem szabad, azt az utazás végéig meg kell őrizni és jegyvizsgálatkor (ellenőrzéskor) fel kell mutatni.

II.3.1.5. Hétvégi jegy

Érvényes a hónap valamennyi Péntekjén 17:00-tól az azt követő Hétfő 9:00-ig korlátlan számú, bármely vontatási nemű, a rávezetett viszonylatnak megfelelő, legfeljebb 6 km távolságú utazásra. A jegyre a tulajdonos személyigazolvány számát rá kell vezetni, és azt ellenőrzéskor kérésre fel kell mutatni. Amennyiben Pénteki nap nemzeti ünnep, úgy a jegy érvényessége előző naptól kezdődik. Amennyiben hétfő nemzeti ünnep, abban az esetben érvényessége Kedden végződik. A hétvégi jegyet csak a tulajdonosa használhatja fel. Jogosulatlan használat esetén az azt ellenőrző munkatársunk a hétvégi jegyet bevonja, és teljes árú menetdíjat számol fel.

II.3.1.6. Havi jegy

Érvényes a hó első napjának 0:00-tól a következő hó 5. napjának 24:00-ig, korlátlan számú, bármely vontatási nemű, a rávezetett viszonylatnak megfelelő távolságú utazásra. A jegyre a tulajdonos személyigazolvány számát rá kell vezetni, és azt ellenőrzéskor kérésre fel kell mutatni. A havi jegyet csak a tulajdonosa használhatja fel. Jogosulatlan használat esetén az azt ellenőrző munkatársunk a havi jegyet bevonja, és teljes árú menetdíjat számol fel.

II.3.1.7. Jegyek elővétele, Utólagos felszólamlás, forgalmi akadály, szerződéstől való elállás

Menetjegy Kismaros állomás személypénztárában, nyitvatartási időben, az utazás tervezett időpontja előtt elővételben legfeljebb 30 nappal váltható. Az elővételben megváltott jegy bármely vontatási nemű vonatunkra érvényes.
A jegykiadással kapcsolatos bármilyen reklamációt a jegyváltást követően azonnal lehet megtenni. Valamely vonat kimaradása vagy közlekedésének tartós akadályoztatása miatt az utazást továbbfolytatni nem kívánja, azt az akadály helyén megszakíthatja, lemondhat a továbbutazásról, vagy kívánságára a vasúttársaság az indulási állomásra visszaszállítja. Ha a forgalmi akadály miatt az utas az utazást befejezi, a vasúttársaság az utasnak visszafizeti a menetdíjnak arra a távolságra eső részét, amelyet az utas a forgalmi akadály miatt leutazni nem tudott.
(1) A vonat késése miatti csatlakozásmulasztás, valamely vonat kimaradása vagy közlekedésének tartós akadályoztatása esetén a vasúttársaság köteles a továbbutazni kívánó utast kézi- és útipoggyászával együtt az eredeti vagy más útirányon, az eredeti vagy más tömegközlekedési eszközzel a célállomásra szállítani. Ha az indokolt, az utas - a különbözet megfizetése nélkül - magasabb menetdíjú szolgáltatást (vonatmenet, kocsiosztályt) is igénybe vehet.
(2) Ha az utas az utazást továbbfolytatni nem kívánja, azt az akadály helyén megszakíthatja, lemondhat a továbbutazásról, vagy kívánságára - az (1) bekezdés szerinti feltételekkel - a vasúttársaság az indulási állomásra visszaszállítja. Ha a forgalmi akadály miatt az utas az utazást befejezi, a vasúttársaság az utasnak visszafizeti a menetdíjnak arra a távolságra eső részét, amelyet az utas a forgalmi akadály miatt leutazni nem tudott.
(3) A forgalmi akadály tartama alatt a vasúttársaság köteles az utas megfelelő elhelyezéséről és biztonságáról, valamint az útipoggyász megőrzéséről gondoskodni.
(4) A forgalmi akadályról az utazóközönséget az érintett állomásokon, megállóhelyeken a vasúttársaság tájékoztatni köteles. Az utas kérésére a tizenöt percet meghaladó késésről, valamint az akadály tényéről és időtartamáról a vasúttársaság igazolást ad.
(5) A vasúttársaság a forgalmi akadály során követendő eljárást, a menetjegy érvényessége módosításának vagy érvénytelenítésének, továbbá az igazolás kiadásának részletes szabályait a kiegészítő feltételekben határozza meg.
Ha az utas a vonatnak az indulási állomásról való elindulását követően mond le az utazásról, jogosult a menetdíj-különbözet visszatérítésére.
A visszatérítésekor a vasúttársaság a személydíjszabásban meghatározott mértékű kezelési költséget számíthat fel.
A visszaváltás és a visszatérítés részletes feltételeit az Ipoly Erdő Zrt Vezérigazgatója a személydíjszabásban állapítja meg.

II.3.2. Pótdíjak

Pótdíjat és viteldíjat köteles fizetni az a személy, aki
Pótdíjat és viteldíjat köteles fizetni az a személy, aki
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, illetve jogosultságát nem tudja megfelelően bizonyítani (azonosításra alkalmas minden olyan arcképes hatósági igazolvány - pl. személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány stb. - amely hitelt érdemlően igazolja az utas azonosságát),
- jegyellenőrzéskor nem tud érvényes menetjegyet felmutatni, rövidebb szakaszra váltott jegyet, mint amely szakaszon utazik, és jegyének kiegészítését annak érvényességén belül nem kérte.
- olyan hétvégi vagy havi jeggyel kísérli meg az utazást, amelyre a tulajdonos neve nincs ráírva,
- olyan utazási igazolvánnyal utazik, amelynek nem ő a tulajdonosa, illetve a tulajdonjogát nem tudja megfelelően bizonyítani (azonosításra alkalmas minden olyan arcképes hatósági igazolvány - pl. személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány stb. - amely hitelt érdemlően igazolja az utas azonosságát),
- olyan hétvégi vagy havi jeggyel utazik, amelynek nem ő a tulajdonosa, illetve a tulajdonjogát nem tudja megfelelően bizonyítani (azonosításra alkalmas minden olyan arcképes hatósági igazolvány - pl. személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány stb. - amely hitelt érdemlően igazolja az utas azonosságát),
- kutyát, kerékpárt, szánkót vagy túlméretes tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít,
- csomagként, kézipoggyászként, vagy túlméretes tárgyként nem szállítható tárgyat visz a járművön,
- saját maga, vagy az általa szállított tárgy vagy élőállat bepiszkítja a járművet,
- a vészféket, indokolatlanul működésbe hozza, vagy annak használatára okot szolgáltat,
- aki a járművön dohányzik, illetve az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

A Királyréti Erdei Vasút Jegyvizsgálói, jegyellenőrei az utasok jegyének az érvényességét a kisvasút területén bárhol, az utazás során bármikor ellenőrizhetik.

II.4. Menetkedvezmények

II.4.1. Díjmentes utazásra jogosult:

- az önálló ülőhelyet el nem foglaló gyermek - felnőtt kíséretében - négy éves koráig, bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával,
- a Rendőrség, a Köztársasági Őrezred, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a Tűzoltóság és a Polgári Védelem hivatásos állományú tagjai egyenruhában,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság dolgozója piros alapszínű, egy vagy két haránt aranysávval ellátott " Felügyeleti igazolvány " felmutatásával,
- a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) dolgozói sötétkék alapszínű, felül két vízszintes ezüst sávval ellátott igazolvány felmutatásával.

II.4.2. Esetenkénti egyéb kedvezmények

Egyes rendezvények résztvevői számára Erdei Vasutunk díjmentes, vagy kedvezményes menetdíjú utazást biztosít a rendezvény időtartamára.
A kedvezményt arcképes kitűzővel, tiszteletjeggyel, szabadjeggyel vagy más módon vehetik igénybe, a részletes szabályozást a kihelyezett hirdetményeink tartalmazzák.

II.4.3. Kedvezményes menetjegyváltásra jogosult:

-4-6 éves gyermekek és tankötelesek (az életkort felszólításra bármely személyazonosításra alkalmas okmánnyal igazolni kell!)
-16 éven felüli nappali tagozatos diákok érvényes diákigazolvány felmutatásával;
-gyermek és tanköteles csoportok utazása esetén 10 tanulóként 2 felnőtt kísérő.
-65 éven felüli magyar állampolgárok (az életkor betöltését kérésre a személyigazolvány, útlevél vagy bármely személyazonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával igazolni kell!)

II.4.4. Diákigazolványok érvényessége

-tanévre, illetőleg a tanév II. félévére érvényesített nappali tagozatos diákigazolványok október 01-ig
-a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványok április 01-ig jogosítanak kedvezményes menetjegy megváltására.
-A 16 éven aluli tankötelesek diákigazolványa a 16. életév betöltésének évében október 01-ig érvényesítő matrica nélkül is jogosít utazásra.
Az itt felsorolt kedvezmények, és azok jogosultságának körén kívül más (egyébként a közforgalmú vasutaknál biztosított) kedvezményt nem áll módunkban biztosítani!

II.4.5. A Gőzvontatású nosztalgiajáratok díjszabása

II.4.5.1. Nosztalgia emlékjegy (menetjegy) érvényessége

A nosztalgia emlékjegy a Királyréti Erdei Vasút gőzvontatású vonatával történő egyszeri legfeljebb menettérti útmegszakítás nélküli utazásra érvényes, az utazás távolságától függetlenül. Az emlékjegy visszaútban érvényes az aznap közlekedő bármelyik dízelvontatású vonatra is, ráfizetés nélkül. A kedvezményes emlékjegy megváltásához a jogosultságot minden esetben igazolni kell.

II.4.5.2. Nosztalgia pótjegy érvényessége

A nosztalgia Pótjegy a Királyréti Erdei Vasút gőzvontatású vonatával történő egyszeri legfeljebb menettérti útmegszakítás nélküli utazásra érvényes, az utazás távolságától függetlenül. A pótjegy csak a gőzvontatású vonaton történő utazásra érvényes.
Pótjegyet kell váltani:
-a menetkedvezményi egyezséghez tartozó közlekedési vállalatok dolgozóinak, és családtagjainak,
-Dízelmozdony vontatású vonaton menettérti jegyet váltott utasoknak, a gőzvontatású vonattal történő visszautazáshoz. Ez esetben a pótjegy csak 1 útra érvényes.

II.4.5.3. Kedvezményes jegyet válhatnak:

-4-4 éves gyermekek;
-65 éven felüli magyar állampolgároknak. Amennyiben a 65 éven felüliek csoportosan utaznak, részükre csak teljes árú Nosztalgia emlékjegy váltható.

II.4.5.4. Díjmentes utazási lehetőség:

-4 évnél fiatalabb gyermekek, ha önálló ülőhelyet nem foglalnak el.

A nosztalgiajáratokon egyéb kedvezmények nem érvényesek! A nosztalgia vonattal történő rövidebb távú utazás esetén is a teljes menettérti útra érvényes jegyet kell megváltani!

II.5. Utólagos felszólamlás, forgalmi akadály, szerződéstől való elállás

A jegykiadással kapcsolatos bármilyen reklamációt a jegyváltást követően azonnal lehet megtenni.

A Királyréti Erdei Vasút forgalmi akadályról az utazóközönséget az érintett állomásokon a jelenlévő vasúti személyzet útján tájékoztatni köteles. Az utas kérésére, a vonatok tizenöt percet meghaladó késéséről, valamint az akadály tényéről és időtartamáról a vasúttársaság igazolást ad.
Valamely vonat kimaradása vagy közlekedésének tartós akadályoztatása miatt az utazást továbbfolytatni nem kívánja, azt az akadály helyén megszakíthatja, lemondhat a továbbutazásról, vagy kívánságára a vasúttársaság az indulási állomásra visszaszállítja. Ha a forgalmi akadály miatt az utas az utazást befejezi, a vasúttársaság az utasnak visszafizeti a menetdíjnak arra a távolságra eső részét, amelyet az utas a forgalmi akadály miatt leutazni nem tudott.
A forgalmi akadály tartama alatt a vasúttársaság köteles az utas megfelelő elhelyezéséről és biztonságáról, valamint az útipoggyász megőrzéséről gondoskodni.
Az utas a szerződéstől a menetjegy visszaváltásával a vonatnak az indulási állomásról való elindulásáig indokolás nélkül elállhat, és menetjegye visszaváltását kérheti. A visszaváltáskor 20% kezelési díj fizetendő.
Ha az utas a vonatnak az indulási állomásról való elindulását követően mond le az utazásról, jogosult a menetdíj-különbözet visszatérítésére. A menetdíj különbözet visszafizetéséhez az utasnak írásbeli kérelmet kell benyújtania a Királyréti Erdei Vasúthoz, amelyhez mellékelni kell a menetjegyeket, és a jegyvizsgálótól kapott az utazás befejezéséről szóló igazolást. A visszatérítéskor a vasúttársaság 20% kezelési díjat számít fel.
Ha az utas a vonatnak az indulási állomásról való elindulását követően a kialakult forgalmi zavar miatt mond le az utazásról, jogosult a menetdíj-különbözet visszatérítésére. A menetdíj különbözet visszafizetéséhez az utasnak írásbeli kérelmet kell benyújtania a Királyréti Erdei Vasúthoz amelyhez mellékelni kell a menetjegyeket, és a jegyvizsgálótól kapott az utazás befejezéséről szóló igazolást. A visszatérítéskor ebben az esetbe a vasúttársaság kezelési díjat nem számít fel. Igazolás hiányában menetdíj visszatérítésre nincs mód.

II.6. Különkocsi rendelése

Csoportos utazás részére rendelhető, az utazást megelőző minimum 7 nappal. Az utazni szándékozók fizetendő menetdíján felül a kocsi valamennyi ülőhelye után 300 Ft helybiztosítási díjat kell fizetni. A kocsi a forgalmi viszonyok figyelembevételével közlekedtethető csak.

II.6.1. Különvonat rendelése

A vasúti társaság a különvonatokat a tájékoztató hirdetményben, illetőleg a megrendelővel írásban megkötött szerződésben közölt indulási állomásra állítja ki, és az utasokat a célállomásra szállítja.
Csoportos utazás részére írásban rendelhető, az utazást megelőző minimum 3 munkanappal. A vonat a forgalmi viszonyok figyelembevételével közlekedtethető csak. A különvonat a tervezett indulás előtt 72 órával korábban díjmentesen lemondható, illetve közlekedése módosítható. 72 órán belüli lemondás esetén a különvonat árának a 40%-a de minimum 10.000 Ft lemondási díj fizetendő.

II.7. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése

II.7.1. A szolgáltatás díjának megállapítása és kiegyenlítése

II.7.1.1. A szolgáltatás díjának megállapítása

A Királyréti Erdei Vasút hatósági árformába tartozó díjait (mint legmagasabb hatósági árakat és azok alkalmazási feltételeit) Ipoly Erdő Zrt Vezérigazgatója állapítja meg. (Erdei Vasúti személyszállítás díja: SZJ 60.10.11)
A mindenkor érvényes viteldíjakat Ipoly Erdő Zrt Vezérigazgatója rendeletben szabályozza és adja